Regulaminy

Regulamin Galerii

§1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego Galerii Sopra jest Fundacja Sopra Art zwana dalej Sprzedającym.

 2. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
  – pod numerem telefonu: + 48 503 645 293
  – korzystając z adresu poczty elektronicznej: hello@galeriasopra.com

   

§2 Definicje

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym.

 3. Regulamin – niniejszy dokument.

 4. Sprzedawca – Fundacja Sopra Art.

 5. Obiekt – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.

 6. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 7. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r..

 8. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego.

 9. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

 10. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.

 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§3 Przedmiot sprzedaży

 1. Obiektami w sprzedaży prowadzonej przez internetową Galerię Sopra są dzieła sztuki, w szczególności obrazy, pochodzące bezpośrednio od ich twórców lub od właścicieli niebędących twórcami.

 2. Obiekty oferowane przez Serwis internetowy mogą nosić ślady upływu czasu i indywidualne cechy. Sprzedający zobowiązuje się informować Kupujących o
  indywidualnych cechach obiektów oraz dostarczać je bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

 3. Oferowane w Serwisie internetowym obiekty zostały przyjęte do sprzedaży na podstawie umowy komisu lub zostały nabyte przez Sprzedającego i stanowią jego własność.

 4. Warunkiem przyjęcia obiektów do Serwisu internetowego jest złożenie oświadczenia przez właścicieli obiektów, że obiekty te są oryginalne, stanowią ich własność i nie naruszają niczyich praw autorskich.Serwis internetowy zastrzega możliwość usunięcia z serwisu obiektów, w odniesieniu do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że oświadczenia złożone zgodnie z pkt 1 powyżej nie są prawdziwe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne obiektów i ich wady prawne.

 5. Sprzedażą nie są, w żadnym wypadku, objęte prawa autorskie, w szczególności prawo do powielania, lub komercyjnego wykorzystania obiektów lub ich wizerunków.

 6. Prezentowane w Serwisie internetowym zdjęcia oferowanych do sprzedaży obiektów mogą się, z uwagi na swój indywidualny charakter, nieznacznie różnić od oryginału, w szczególności w zakresie barw, czy widoczności faktur.

 7. Właścicielem wszystkich fotografii umieszczonych w Serwisie internetowym jest Sprzedający, chyba że zaznaczono inaczej. Zabronione jest korzystanie z treści publikowanych w serwisie bez wyrażonej na piśmie zgody Sprzedającego.

§4 Umowa sprzedaży

 1. Informacje o Obiektach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia wolny od wad.

 3. Składanie Zamówienia możliwe jest przez Użytkowników Sklepu Internetowego, którzy prawidłowo wypełnili Formularz Rejestracji znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego. Składanie Zamówienia możliwe jest także bez formularza rejestracyjnego.

 4. W Formularzu Rejestracyjnym wymagane jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy.
  Nieprawidłowe wypełnienie formularza bądź podanie błędnych danych może spowodować odstąpienie Sklepu Internetowego od realizacji Zamówienia. Brak zachowania należytej staranności podczas wypełniania formularza może spowodować konieczność poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów, w tym: kosztów natury odszkodowawczej, kosztów błędnie dokonanej wysyłki, kosztów ponownej przesyłki, oraz innych uzasadnionych kosztów, które zostały poniesione przez Sklep w celu realizacji danego zamówienia.

 5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu
  oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

 6. Zamówienia można składać 24h na dobę. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

§5 Płatności i Ceny

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT .

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności :
  – przelewem na konto bankowe Fundacji Sopra Art.

 3. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej (lub innego rachunku dokumentującego sprzedaż
  w formie elektronicznej)

§6 Dostawa

 1. Zakupione przedmioty są wysyłane najpóźniej w ciągu 72 godzin od zaksięgowania wpłaty, z wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt, za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 2. Koszt dostawy pokrywa Klient. Opłaty mogą się wahać w zależności od oferowanego przedmiotu i są podane w zamówieniu w sekcji: „Sposób dostawy”.

 3. W wyjątkowych przypadkach koszt przesyłki jest wyliczany indywidualnie, na życzenie Klienta.

 4. Czas dostawy zakupionego przedmiotu od momentu nadania wynosi średnio:w przypadku firmy kurierskiej krajowej – dwa, trzy dni robocze. W przypadku przesyłki zagranicznej w zależności od adresu dostawy

 5. Serwis internetowy nie odpowiada za utratę obiektów lub szkody wyrządzone przez firmy kurierskie.

 6. Kupujący może także odebrać zakupiony przedmiot osobiście, po uprzednim uzgodnieniu okoliczności odbioru ze Sprzedającym.

 7. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo zwrotu zakupionego w serwisie obiektu, bez podawania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W takim przypadku, serwis zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności.

 8. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez serwis zwróconego przedmiotu, pod warunkiem, że Klient zwróci przedmiot w stanie niezmienionym od tego, w jakim ów przedmiot zakupił. Klient zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia zwracanej przesyłki. Na prośbę Klienta, Sprzedający udzieli wszelkich wskazówek co do właściwej formy zapakowania zwracanego przedmiotu.

 9. Przy zwrotach krajowych w przypadku zwrotu zakupionego przedmiotu serwis zwraca Klientowi koszt odesłania przedmiotu do wysokości kosztów przesyłki podanych w ofercie.

 10. Aby dokonać zwrotu, należy złożyć stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: hello@galeriasopra.pl
  Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego w załączniku nr.1.

§7 Reklamacje

 1. Sprzedający podkreśla, że przedmiotem jego oferty są obiekty indywidualne, często używane, zaś płótno należy do rzeczy miękkich, łatwo ulegających zarysowaniom, mikrowgięciom. Pomimo, że Sprzedający dokłada wszelkich starań aby dokładnie opisać wszelkie usterki oferowanych przedmiotów, to niektóre z nich noszą ślady upływu czasu.

 2. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupionego przedmiotu pod adresem hello@galeriasopra.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  – imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
  – datę zakupu reklamowanego przedmiotu,
  – przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
  – wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji serwis zwraca się do składającego reklamację
  o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 4. Serwis rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

§8 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu.

 2. Konsument może odstąpić od umowy świadczenia usług lub umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

 3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy ( załącznik nr 1 ).

 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Obiektu lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

 5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Obiektu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 7. Zakupiony Obiekt należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

 8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

§9 Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
  że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

 2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie albumów, magazynów artystycznych.

 4. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej.

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

 2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie regulaminu podczas następnego logowania w serwisie i/lub drogą mailową.

 2. Serwis respektuje wolność wypowiedzi artystycznej gwarantowanej przez art. 73 Konstytucji RP. i nie ponosi odpowiedzialności za treści wyrażane przez eksponowane Obiekty, w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

 3. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail:hello@galeriasopra.com

 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Galerii Sopra.

 5. Galeria Sopra nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z wynikłych awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, będących poza stroną Galerii Sopra.

 6. Galeria Sopra nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikającej z błędnej rejestracji Użytkownika.

 7. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Galerią Sopra w związku ze świadczeniem Usług za pomocą Serwisu będą rozstrzygane przez sądy odpowiednie dla siedziby Galerii Sopra..

 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i Kodeks Cywilny.

 9. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2022
  Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………..
2– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………
– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Adres Konsumenta (-ów): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Podpis Konsumenta
………………………………………………………………………………………………………………………………
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data ……………………………………..
4. (*) Niepotrzebne skreślić.

                                                   

       

Regulamin Aukcji

 1. Organizatorem aukcji jest Fundacja Sopra Art z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Wyszyńskiego 110, 50-307 zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Aukcja jest prowadzona w na podstawie prawa polskiego.

 3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.

 4. Ewentualne spory rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Galerii Sopra.

 5. Aukcja prowadzona jest na platformie OneBid.

 6. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki zwane dalej Obiektami oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów, autorów lub stanowiące własność Organizatora.

 7. Zgodnie z oświadczeniami komitentów powierzone Obiekty stanowią ich własność, bądź mają oni prawo do rozporządzania nimi.

 8. Zgodnie z oświadczeniami komitentów Obiekty nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

 9. Organizator gwarantuje zgodność cech licytowanych Obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Organizatorem ekspertów.

 10. Przeznaczane do aukcji Obiekty będą prezentowane przez Organizatora w formie elektronicznej na stronie internetowej i w mediach społecznościowych oraz w formie katalogu udostępniane droga mailową.

 11. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości ceny wywoławczej, postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.

 12. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych Obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu żadnej odpowiedzialności

 13. Organizator sprzedaje obiekty w stanie w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego. Organizator nie uwzględnia reklamacji , których podstawą jest stan zachowania Obiektu

 14. Wszystkie wystawione do sprzedaży Obiekty posiadają określoną cenę wywoławczą i zawierają opisy zgodne ze stanem faktycznym.

 15. Opisy Obiektów zawarte w katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji.

 16. Udział w licytacji mogą brać wszystkie osoby pełnoletnie po założeniu konta na portalu aukcyjnym Onebid i akceptacji niniejszego regulaminu aukcji.

 17. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną o wysokości 18% ceny wylicytowanej.

 18. Osoby zainteresowane licytacją mają możliwość złożenia oferty kupna (z dowolnym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W licytacji wezmą udział w ich imieniu pracownicy Organizatora (Informacja o wysokości proponowanej najwyższej ceny jest informacją całkowicie poufną).

 19. Wartość Obiektu w ofercie aukcyjnej określona jest przez estymację (podaną w przedziale od dolnej do górnej granicy, w PLN). Obiekt może posiadać cenę gwarancyjną a jej wysokość jest informacją poufną, znaną tylko pracownikom Organizatora.

 20. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom co najmniej 5 godzin przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie licytacji będzie licytował przedstawiciel Organizatora. W przypadku potwierdzonego udziału telefonicznego w aukcji przedstawiciel Organizatora skontaktuje się telefonicznie z uczestnikiem przed rozpoczęciem licytacji danego dzieła i zgłosi propozycje kupna dzieła w imieniu uczestnika.

 21. W przypadku licytacji telefonicznej Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych z uczestnikiem.

 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne w tym brak możliwości połączenia się internetowego lub telefonicznego z klientem w trakcie trwania licytacji.

 23. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata droit de suite:

  5% – do 50000 euro,

  3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro

  1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro

 24. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.

 25. Postąpienie w licytacji:
  · 100 zł – 1000 zł. / 100 zł.
  · 2000 zł – 5000 zł. / 200 zł.
  · 5000 zł – 10000 zł. / 500 zł.
  · 10000 zł. – 20000 zł. / 1000 zł.
  · 20000 zł. – 50000 zł. / 2000 zł
  · 50000 zl. – 100000 zł / 5000 zł

 26. Wylicytowana najwyższa cena zostaje potwierdzona trzykrotnym uderzeniem aukcjonarskiego młotka lub zakończeniem czasu w przypadku aukcji online i jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Od tej chwili Nabywca zobowiązany jest do wykupienia Obiektu.

 27. W przypadku sporu aukcja może zostać powtórzona.

 28. Nabywca zobowiązany jest do wykupu wylicytowanego obiektu w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji.

 29. Po zakończeniu aukcji istnieje możliwość zgłaszania ofert zakupu na Obiekty niesprzedane, ale Aukcjoner rozpatruje tylko te powyżej minimalnej kwoty estymacji.

 30. Zgodnie z obowiązującym prawem Klientom kupującym na aukcji publicznej nie przysługuje 14 dniowy termin odstąpienia od umowy (D.U. z dn.24.06.2014, poz.827, Art.38, p.11)

 31. W przypadku przelewów za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Fundacji Sopra Art: mBank o numerze 82 1140 2004 0000 3802 8129 5585

 32. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

 33. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.

 34. W razie nie wywiązania się z umowy przez kupującego Organizator może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 50 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży.

 35. Prawo własności do wylicytowanego Obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty i opłaty organizacyjnej.

 36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a reklamacje będą rozpatrywane według obowiązującego prawa.

 37. Organizator nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów. Zakupione przedmioty mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Organizatora lub wysłane na życzenie kupującego na wskazany adres na jego koszt. Pytania dotyczące wysyłki można kierować mailowo lub telefonicznie: E-mail: hello@galeriasopra.com , Tel: 503645293

 38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w czasie transportu. Na życzenie Organizator może zapakować i wysłać zakupione prace pocztą kurierską na koszt odbiorcy, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zwłokę w realizacji dostawy lub uszkodzenia obiektu podczas transportu.

 39. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 40. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781), Organizator przetwarza dane osobowe uczestnika aukcji lub nabywcy w zakresie koniecznym do przeprowadzenia aukcji lub realizacji umowy sprzedaży oraz w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji.

 41. Osoby, których dane są przez Organizatora przetwarzane mają prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Organizatora oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

  INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH:

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji.

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.

 3. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), od 6 grudnia 2017 r. podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku.

 4. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), Galeria Sopra jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

 5. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829),

 6. Galeria Sopra jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:
  – stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz
  – jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.